مديريت مبتنی بر هدف

آموزش, پژوهش و مشاوره در ارتباط با مدیریت و سازمان

مباني فلسفي  پست مدرن

 

1ـ تاريخي گري ، حافظه تاريخي ، مدنيت

2ـ چهارچوب گرايي ، منطقه گرايي ، طراحي بومي ، كثرت گرايي ، توده خواهي ، هويت

3ـ كاربست سمبوليسم ، « « انسان معيار همه چيز است» « بيشتر بيشتر است » «شكل تابع رياكاري است»

 

4ـ سياست گريزي پرهيز از جزم گرايي ، مخالف اتوپيا و آرمانخواهي

5ـ مخالف اقتدار گرايي ، اعتقاد به مشاركت مردمي ، مخالف دخالت گسترده دولت ، طرفدار ، تمركز زدايي سياسي ، اقتصاد سياسي ليبرال ، محافظه كاري جديد

6ـ بهره گيري از عواطف و احساسات اصيل خانوادگي و احترام به كانون خانواده

7ـ برنامه ريزي موضعي ، موردي ، نسبي و استراتژيك

8ـ تاكيد بر گروه هاي محلي و مشاركت مردمي

9ـ برنامه ريزي محدود ، منعطف ، چهارچوب گرا ، مشاركت مردمي و پرهيز از اتكاي محض به متخصصان

 مباني فلسفي مدرن

 

 

 

1ـ قطع ارتباط با گذشته و نگرش معطوف به آينده

2ـ ساختار زدايي ، جهان گرايي ، مدل سازي ، بي طرفي ارزشي

3ـ عقلانيت تماميت خواه ، كاركردگرايي استعاره ماشيني ، « كم بيشتر است » « شكل تابع كاركرد» « تكنولوژي » و «تمايز كاركردي»

4ـ اعتقاد به رهايي انسان ، داراي اهداف سياسي ، علم ، عقل، تكنيك مداري

5ـ ضد سرمايه داري ، متكي به اقتدار دولت و مداخلات گسترده دولت ، سوسياليسم دموكراتيك

 

6ـ بهره‌گيري ازعواطف‌واحساسات‌درخدمت‌مقاصد سياسي

 

7ـ توجه خاص به استفاده از طرحهاي جامع

8ـ تاكيد بر متخصصان

9ـ برنامه ريزي گسترده ، فراگير و نامنعطف

نوشته شده در شنبه ۸ آذر ۱۳۸٢ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ توسط دکتر داود کیا کجوری نظرات () |