منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 1390

 

الف- دروس عمومی کلیه گرایشهای مدیریت

درس/ ضریب

حداقل منابع(دانشگاه آزاد)

منابع تکمیلی

 

 

زبان(3)

1- زبان عمومی کارشناسی ارشد سید مهرزاد نورحسینی

2- فرهنگ فراگیری دانش مدیریت- پاتریک مانتانا ترجمه دکتر سهراب خلیلی شورینی

3- 1000 تست زبان تخصصی مدیریت - داور ونوس

- زبان تخصصی مدیریت- دکتر ونوس

- زبان انگلیسی برای دانشجویان مدیریت- فرهاد مشفقی

- زبان تخصصی مدیریت- دکتر افجه ای و حسین متنی

- زبان عمومی کارشناسی ارشد - آرمان اشراقی

 

 

تئوریهای مدیریت(3)

- تئوریهای مدیریت (دو جلدی)

 دکتر حسین صفرزاده و صالح منصوری

انتشارات پوران پژوهش

- مروری جامع بر تئوری های مدیریت و سازمان - سید رضا سید جوادین(دو جلدی)

- مبانی سازمان و مدیریت- دکتر رضاییان.

- سازمان و مدیریت- رضا نجف بیگی- کنکور دانشگاه آزاد

 

اقتصاد خرد و کلان (1)

1- تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد- دکتر محسن نظری

2- تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان- دکتر محسن نظری

- اقتصاد خرد- دکتر سالواتوره- ترجمه دکتر سبحانی.

- اقتصاد کلان- دکتر خورشیدی

- اقتصاد کلان - تالیف کرمی قهی

روش تحقیق(1)

- روش تحقیق در مدیریت (بهمراه تستهای طبقه بندی شده کنکور آزاد و سراسری)- دکتر داود کیا کجوری و کریم کیا کجوری

شماره مرکز پخش:

09113925126 شهر کتاب

 

مالیه عمومی و بودجه دولتی(1)

 

 

- مالیه عمومی و بودجه ریزی- دکتر داود کیا کجوری و کیانوش منصور لکورج

- مالیه عمومی- تقوی و ابوطالب

- اصول و مبانی نظام نوین بودجه در ایرانموسی خانی

- مالیه عمومی و بودجه - دکتر عزیزی

- مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی - رنگریز و خورشیدی

آمار(1)

- کتاب تست و خلاصه درس آمار کارشناسی ارشد نیکوکار

- آمار و کاربرد آن در مدیریت- دکتر رنجبران

 

ب- دروس تخصصیمدیریت دولتی با گرایشهای مدیریت تحول/ نیروی انسانی/ مالی

درس/ ضریب بر حسب گرایش

حداقل منابع(دانشگاه آزاد)

منابع تکمیلی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی(2/3/2)

1- مبانی رفتار سازمانی- دکتر رضائیان.

 

2- مدیریت منابع انسانی- دکتر اسفندیار سعادت

- مبانی رفتار سازمانی- دکتر رضائیان.

- مدیریت رفتار سازمانی- استیفن رابینز / اعرابی و پارسایان

- مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی - علی اکبر افجه

بهبود و بازسازی سازمان(2/1/1)

- مدیریت تحول در سازمان- فرنچ و اچ بل- ترجمه الوانی و دانایی فرد

/ 0 نظر / 63 بازدید